06-48012857 secretariaat@sehz.nl
image_pdfimage_print

Uitnodiging Regionaal Leerhuis – 6 september 2018

Naar een gezondheidspraktijk waarin client/patiënt en professional elkaar begrijpen

Laaggeletterdheid komt voor in alle lagen van de bevolking en heeft grote gevolgen voor het maatschappelijk functioneren van deze groep. Doordat de maatschappij steeds meer digitaliseert en aanstuurt op zelfregie, lopen vooral ouderen het risico om aan de zijlijn te blijven staan. Zeker in een regio die steeds verder vergrijst, is dit een belangrijk punt van zorg.

Laaggeletterdheid heeft een negatief effect op o.a. gezondheid, schulden en participatie. Ook bereiken preventieboodschappen deze groep nauwelijks. Daarom is investeren in de aanpak van laaggeletterdheid noodzakelijk, zowel aan de kant van de laaggeletterden zelf (scholing) als aan de kant van hulpverlenende/zorgorganisaties (toegankelijkheid).

Vanuit de zorg is veel verbetering mogelijk in de omgang met deze cliënten en patiënten. GGD Gooi en Vechtstreek, apothekersvereniging SAGO, huisartsenvereniging GHO-GO, Tergooi en de Stichting Lezen en Schrijven tekenden in 2016 een samenwerkingsovereenkomst, met het vergroten van de toegankelijkheid van de zorg voor laaggeletterden als centrale opdracht. Hoe herken je laaggeletterden en hoe kan je daar op inspelen?

Inmiddels zijn we 2 jaar verder: Wat is er sindsdien gebeurd? Hoe vertaal je intenties naar concreet handelen in de praktijk? Wat gaat goed en biedt kansen? Welke samenwerkingspartners hebben we nog nodig om tot effectievere zorg voor laaggeletterden te komen? Hoe kan het nog beter? Tijd om dit te delen met professionals van de aan het samenwerkingsverband deelnemende organisaties, andere zorginstellingen en belangstellenden.

U kunt zich aanmelden via regiogv.nl
Uiterste inschrijfdatum: 1 september

Programma – donderdag 6 september
17.00 Inloop met broodje en soep

17.30 Opening
door Astrid Heijstee, coördinerend wethouder sociaal domein Gooi en Vechtstreek

17.40 Komt een vrouw bij de dokter…
Hoe ervaart een laaggeletterde patiënt een bezoek aan de dokter of aan de apotheek? Aan de hand van een korte (nagespeelde) situatieschets krijgt u inzicht in de problemen en belemmeringen die veel laaggeletterde patiënten tegenkomen in het contact met een zorgprofessional.

18.00 De zorgbeleving van een laaggeletterde patiënt
door een taalambassadeur (ex-laaggeletterde).

18.15 Laaggeletterdheid in de wijkverpleegkundige praktijk
door Gudule Boland, senior projectleider en adviseur Pharos.
Hoe kan de wijkverpleging beter inspelen op de zorgbehoefte van een laaggeletterde cliënt? Hoe werk je hierbij samen met andere zorgprofessionals? Moet laaggeletterdheid meegenomen worden in de anamnese en indicatiestelling? Zomaar wat vragen die aan bod komen tijdens dit thema.

18.30 Regionaal samenwerkingsverband laaggeletterdheid in de zorg: Hoe ver zijn we?
Wat gaat goed? Wat minder? Hoe kunnen we de samenwerking rond de laaggeletterde patiënt/cliënt vergroten?
Stichting Lezen en Schrijven interviewt een aantal deelnemers van het samenwerkingsverband laaggeletterdheid Gooi en Vechtstreek.

18.45 Rondetafelgesprekken
Tafel 1: Aanpak laaggeletterdheid in gezondheidscentra/GEZ’zen/zorggroepen in de regio
Tafel 2: Aanpak laaggeletterdheid in de wijkverpleegkundige zorg

19.15 Plenair: Conclusies en hoe verder
19.30 Afsluiting

U kunt zich aanmelden via regiogv.nl
Uiterste inschrijfdatum: 1 september